594

594

บริษัท โคขุน ชุมแพ จำกัด

หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 594


ประธานกลุ่ม   

นางประนอม หวอร์เบอร์ตัน


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ