5529

5529

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อยกระดับแปลงใหญ่ บ้านโสกนาค

หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5529


ประธานกลุ่ม   

นายสมชาย คำหารพล


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ