3018

3018

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่วไปโคนมน้ำพอง จำกัด

หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 3018


ประธานกลุ่ม   

นายสุรสิทธิ์ ดวงพรม


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ