9088

9088

แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเหลือง)

หมู่ที่ 1,6 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9088


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ