9086

9086

แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9086


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ