9078

9078

แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9078


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ