7941

7941

แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)

หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7941


ประธานกลุ่ม   

 

 


 

รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ