7882

7882

แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)

หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7882


ประธานกลุ่ม   

 

 


 

 

รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ