2326

2326

แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2326


ประธานกลุ่ม   


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ