2322

2322

แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

หมู่ที่ 1 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2322


ประธานกลุ่ม   

   


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ