นายศรัทธา คชพลายุกต์

ประวัติ

นายศรัทธา คชพลายุกต์

ตำแหน่งปัจจุบัน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   

สังกัด          สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


การศึกษา

o ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
o ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม

o พ.ศ. 2544 อบรมหลักสูตรนายอำเภอ นอ.รุ่น 50
o พ.ศ. 2548 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47
o พ.ศ. 2551 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร (พสบ.)
o พ.ศ. 2557 หลักสูตร การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (IAC7) รุ่นที่ 7
o พ.ศ. 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14
o พ.ศ. 2561 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61

ประวัติการรับราชการ

o พ.ศ. 2547 -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 หัวหน้ากลุ่มงานช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท)
o พ.ศ. 2550 -นายอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
o พ.ศ. 2551 -นายอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
o พ.ศ. 2552 -นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
o พ.ศ. 2553 -นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
o พ.ศ. 2554 -นายอำเภอวังหรายพูน จังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทน นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
o พ.ศ. 2556 -นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
o พ.ศ. 2558 -ปลัดจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
o พ.ศ. 2560 -รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
o 8 ตุลาคม 2560 -ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น