9079

9079

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9079


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ