9068

9068

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่8 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9068


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ