9065

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ

 

9065

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่1,2 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9065


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ