9029

9029

แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าวโพด)

หมู่1 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9029


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ