0814

814

แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าวโพดฝักสด) หมู่7

ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 814


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ