7897

7897

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7897


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ