7274

7274

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่7 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7274


ประธานกลุ่ม   

 

 

แบบโรงเรือน   ปร.4&ปร.5   แบบแปลน


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ