0723

723

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)

หมู่3 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 723


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

 

 

ผลการดำเนินโครงการ

Update การติดตามโครงการ