0722

722

แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก) กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา

หมู่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 722


ประธานกลุ่ม   

 

 

แบบโรงเรือน    ปร.4&ปร5    แบบแปลน


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ