9587

9587

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโสกแต้

หมู่ที่ 7,8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9587


ประธานกลุ่ม   

นายสามารถ ปาลนาถ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ