9038

9038

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหนองบัวดีหมี

หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9038


ประธานกลุ่ม   

นายอภัย ไชยสิม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง