7284

7284

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่ 2 ใหม่นาเพียง จำกัด

หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7284


ประธานกลุ่ม   

นายสมยศ นาคินชาติ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ