7279

7279

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 เขาน้อย

หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7279


ประธานกลุ่ม   

นางลำโยน ภาระบาล

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ