6995

6995

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหัวขัว 83 หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6995


ประธานกลุ่ม   

นายประจักร พุทธไธสง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ