6992

6992

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านดอนนาโน 30 หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6992


ประธานกลุ่ม   

นายสมบัติ ทาทอง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ