6989

6989

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านหัวขัว 42 หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6989


ประธานกลุ่ม   

นายสว่าง น้อยลำ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ