6980

6980

บริษัท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวเพิ่มรายได้ จำกัด

หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6980


ประธานกลุ่ม   

นายสนั่น เพียรแก้ว

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ