6975

6975

บริษัท ข้าวหนองกุงหมู่ 3 จำกัด

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6975


ประธานกลุ่ม   

นายดำรง พูลผล

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ