6885

6885

บริษัท ภูระงำการเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6885


ประธานกลุ่ม   

นายสงบ สุขโข

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ