6881

6881

บริษัท วังแสงการเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6881


ประธานกลุ่ม   

นางวงษ์เดือน ศรีคุ้ม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ