6822

6822

บริษัท หูลิงพืชผล จำกัด

หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6822


ประธานกลุ่ม   

นายรุ่งโรจน์ ยางธิสาร

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ