6815

6815

บริษัท เอ็นดี สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ จำกัด

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6815


ประธานกลุ่ม   

นางวาสนา วรดี

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ