6814

6814

บริษัท หัวนากลางการเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6814


ประธานกลุ่ม   

นายธนดล ทับทิบไสย

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ