6813

6813

บริษัท หันแฮดการเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6813


ประธานกลุ่ม   

นายสุทธิสิทธิ์ สินโพธิ์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ