6812

6812

บริษัท เอ็ม เอ็น เอส การเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6812


ประธานกลุ่ม   

นางสาวรัตน์ดา พลเสนาะ

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ