6811

6811

บริษัท เจ้าคุณปู่การเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 8 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6811


ประธานกลุ่ม   

นายสะอาด โนนพะยอม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ