6742

6742

บริษัท ลำซีการเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6742


ประธานกลุ่ม   

นายสัมพันธ์ ชุมกว้าง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ