6712

6712

บริษัท เอ็น พี วาย การเกษตร จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6712


ประธานกลุ่ม   

นายอาทิตย์ ตาเขียม

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ