6711

6711

บริษัท หญ้าเครือร่องดูก การเกษตรรุ่งเรือง จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6711


ประธานกลุ่ม   

นางอัมพร สีวัด

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ