5480

5480

บริษัท วิสาหกิจุชมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังหูกวาง จำกัด

หมู่ที่ 12 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5480


ประธานกลุ่ม   

นายธวัชชัย เสนานนท์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ