5477

5477

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่ 2 โนนทอง จำกัด

หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5477


ประธานกลุ่ม   

นายประเวช ศรีไพร

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ