2645

2645

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว หมู่ 4 ละหานนา

หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2645


ประธานกลุ่ม   

นายหนำ พันธ์นา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ