2389

2389

บริษัท เอ็น เอช เจ ไรซ์ จำกัด

หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2389


ประธานกลุ่ม   

นางสาวสมร วีระศร

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ