2319

2319

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่2 ห้วยโจด จำกัด

หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2319


ประธานกลุ่ม   

นายธัชชัย กันทรพันธุ์

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ