2317

2317

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ต.ขนวน

หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2317


ประธานกลุ่ม   

นางสาวเพ็ญศรี แสงขุรัง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ