2312

2312

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ หมู่ 10 เขาน้อย

หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2312


ประธานกลุ่ม   

นายสมเพชร ศรีอุทธา

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ