1756

1756

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ โนนรัง

หมู่ที่ 22 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1756


ประธานกลุ่ม   

นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ