1748

1748

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ข้าว บ้านวังหิน 12 หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 1748


ประธานกลุ่ม   

นายปัญญา รินไธสง

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ