7281

7281

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ

หมู่ที่ 6 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7281


ประธานกลุ่ม   

นายเพิ่ม ลาแอ้น

รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ